در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا ماکت سازی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ماکت سازی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ماکت سازی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب