در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا بنایی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بنایی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند بنایی را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند بنایی را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند بنایی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب