در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Matplotlib را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Matplotlib را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Matplotlib را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Matplotlib را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Matplotlib را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب