در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Metasploit را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Metasploit را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Metasploit را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Metasploit را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Metasploit را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب