در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا طراحی رابط کاربری موبایل را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی رابط کاربری موبایل را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری موبایل را بصورت مبتدی و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری موبایل را بصورت متوسط و حدود ۸۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری موبایل را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب