در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا طراحی رابط کاربری موبایل را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی رابط کاربری موبایل را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری موبایل را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری موبایل را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند طراحی رابط کاربری موبایل را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب