در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Mobile Web Design را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Mobile Web Design را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Mobile Web Design را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Mobile Web Design را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Mobile Web Design را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب