در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا پرورش قارچ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که پرورش قارچ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پرورش قارچ را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پرورش قارچ را بصورت متوسط و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند پرورش قارچ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۹%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب