در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Nano را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Nano را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Nano را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Nano را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Nano را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب