در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا گویندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گویندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۴%
کاربران منتخب