در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا گویندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گویندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۴%
کاربران منتخب