در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا گویندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گویندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت متوسط و حدود ۵۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب