در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا گویندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گویندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گویندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶۰%
کاربران منتخب