در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا NumPy را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که NumPy را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند NumPy را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند NumPy را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند NumPy را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب