در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا OpenGL را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که OpenGL را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند OpenGL را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند OpenGL را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند OpenGL را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب