در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا OrCAD Capture CIS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که OrCAD Capture CIS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند OrCAD Capture CIS را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند OrCAD Capture CIS را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند OrCAD Capture CIS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب