در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا PHPNuke را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PHPNuke را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PHPNuke را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PHPNuke را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند PHPNuke را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب