در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا نقاشی و تزِینات را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نقاشی و تزِینات را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نقاشی و تزِینات را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نقاشی و تزِینات را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نقاشی و تزِینات را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
زن بیش از ۵۰ عضو ۶۹%
کاربران منتخب