در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا نرم افزار پارسیان را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار پارسیان را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نرم افزار پارسیان را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نرم افزار پارسیان را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نرم افزار پارسیان را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۸%
کاربران منتخب