در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Petrel را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Petrel را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Petrel را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Petrel را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Petrel را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب