در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Piano Playing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Piano Playing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Piano Playing را بصورت مبتدی و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Piano Playing را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Piano Playing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب