در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا سیستم پنوماتیک (بادی) را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سیستم پنوماتیک (بادی) را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند سیستم پنوماتیک (بادی) را بصورت مبتدی و حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سیستم پنوماتیک (بادی) را بصورت متوسط و حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سیستم پنوماتیک (بادی) را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب