در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا سفالگری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سفالگری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند سفالگری را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سفالگری را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سفالگری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
کاربران منتخب