در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا سفالگری را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که سفالگری را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند سفالگری را بصورت مبتدی و حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سفالگری را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند سفالگری را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۸%
کاربران منتخب