در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت مبتدی و حدود ۵۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب