در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا چاپ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که چاپ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت مبتدی و حدود ۵۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چاپ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب