در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا رانندگی حرفه‌ای را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که رانندگی حرفه‌ای را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند رانندگی حرفه‌ای را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند رانندگی حرفه‌ای را بصورت متوسط و حدود ۶۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند رانندگی حرفه‌ای را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۶۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۵%
کاربران منتخب