در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Rational Rose 2000 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Rational Rose 2000 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Rational Rose 2000 را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Rational Rose 2000 را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Rational Rose 2000 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب