در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Reinforcement Learning را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Reinforcement Learning را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Reinforcement Learning را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Reinforcement Learning را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Reinforcement Learning را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب