در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا گزارش نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گزارش نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب