در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا گزارش نویسی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که گزارش نویسی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت متوسط و حدود ۵۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند گزارش نویسی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
زن بیش از ۱۰ عضو ۶۵%
کاربران منتخب