در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا مهندسی معکوس را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مهندسی معکوس را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مهندسی معکوس را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مهندسی معکوس را بصورت متوسط و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مهندسی معکوس را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵%
کاربران منتخب