در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Rhino 3D را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Rhino 3D را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Rhino 3D را بصورت مبتدی و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Rhino 3D را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Rhino 3D را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب