در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا مدیریت ریسک را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت ریسک را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت ریسک را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت ریسک را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت ریسک را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب