در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Robot Programming را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Robot Programming را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Robot Programming را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Robot Programming را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Robot Programming را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب