در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Ruby on Rails را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Ruby on Rails را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Ruby on Rails را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Ruby on Rails را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Ruby on Rails را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب