در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا SAP MM Module را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SAP MM Module را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAP MM Module را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SAP MM Module را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SAP MM Module را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب