در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا SAP SD Module را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SAP SD Module را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SAP SD Module را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SAP SD Module را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SAP SD Module را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب