در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا SSIS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SSIS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SSIS را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SSIS را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SSIS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب