در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا حقوق و دستمزد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حقوق و دستمزد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۰%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب