در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا حقوق و دستمزد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حقوق و دستمزد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت مبتدی و حدود ۴۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
کاربران منتخب