در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا بازاریابی و فروش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بازاریابی و فروش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند بازاریابی و فروش را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند بازاریابی و فروش را بصورت متوسط و حدود ۴۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند بازاریابی و فروش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۱۴%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۳%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب