در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کارشناس فروش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کارشناس فروش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۱%
زن بیش از ۵۰ عضو ۳۹%
کاربران منتخب