در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا کارشناس فروش را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که کارشناس فروش را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت متوسط و حدود ۵۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند کارشناس فروش را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۴%
زن بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب