در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا فروشندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فروشندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۶%
کاربران منتخب