در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا فروشندگی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فروشندگی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت مبتدی و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت متوسط و حدود ۵۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند فروشندگی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۷%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۴۲%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۸۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب