در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Satellite Command & Control را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Satellite Command & Control را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Satellite Command & Control را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Satellite Command & Control را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Satellite Command & Control را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب