در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا نگهبانی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نگهبانی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت متوسط و حدود ۶۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب