در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا نگهبانی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نگهبانی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت متوسط و حدود ۵۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب