در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار حسابداری سپیدار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار حسابداری سپیدار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری سپیدار را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری سپیدار را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری سپیدار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب