در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار حسابداری سپیدار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار حسابداری سپیدار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری سپیدار را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری سپیدار را بصورت متوسط و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار حسابداری سپیدار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۳%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۳۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۶%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۴%
کاربران منتخب