در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا SharePoint Server را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SharePoint Server را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SharePoint Server را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند SharePoint Server را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند SharePoint Server را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب