در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Soccer را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Soccer را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Soccer را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Soccer را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Soccer را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد ۰ عضو ۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب