در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Solid Edge را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Solid Edge را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Solid Edge را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Solid Edge را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Solid Edge را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب