در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Solid Edge را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Solid Edge را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Solid Edge را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Solid Edge را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Solid Edge را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب