در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Sparx Enterprise Architect را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Sparx Enterprise Architect را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Sparx Enterprise Architect را بصورت مبتدی و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Sparx Enterprise Architect را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Sparx Enterprise Architect را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب