در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Spring Batch را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Spring Batch را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Spring Batch را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Spring Batch را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Spring Batch را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب