در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Spring Boot را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Spring Boot را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Spring Boot را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Spring Boot را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Spring Boot را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب