در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Star-CCM+ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Star-CCM+ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Star-CCM+ را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Star-CCM+ را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Star-CCM+ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد ۰ عضو ۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب