در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Statistical Data Analysis را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Statistical Data Analysis را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Statistical Data Analysis را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Statistical Data Analysis را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Statistical Data Analysis را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
کاربران منتخب