در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا نرم افزار همکاران سیستم را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نرم افزار همکاران سیستم را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند نرم افزار همکاران سیستم را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار همکاران سیستم را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند نرم افزار همکاران سیستم را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۲%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۳%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۳۷%
کاربران منتخب