در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا T-SQL Stored Procedures را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که T-SQL Stored Procedures را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند T-SQL Stored Procedures را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند T-SQL Stored Procedures را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند T-SQL Stored Procedures را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب