در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا TRX Suspension Training را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که TRX Suspension Training را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند TRX Suspension Training را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند TRX Suspension Training را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند TRX Suspension Training را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب